21 Feb 2017

Опръстенителски курс "КАЛИМОК 2017"

„ВЪВЕДЕНИЕ В ОСНОВНИТЕ МЕТОДИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОРНИТОЛОГИЯТА - 2017 Г.”Ако се интересувате от полеви орнитологични изследвания - този курс е за вас!


Кой ви кани? – За трета поредна година изследователската група „Кръвни паразити по птици” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира полеви обучителен курс за съвременни екологични методи, използвани в орнитологията. Групата има дългогодишен опит в изследвания, свързани с миграцията и гнездовата биология на птиците, както и в екологични изследвания, свързани с паразити и поведение на птиците.

Какво представлява курсът? – Това е обучителен полеви курс, който съчетава теоретични презентации и полеви дейности:

  • Опръстеняване и други методи за индивидуално маркиране на диви птици;
  • Вземане на проба за ДНК;
  • Презентации на орнитологична тематика (миграция, поведение, екология на птиците);
  • Съвременни техники за екологични изследвания (молекулярна екология);
  • Трансектен метод за мониторинг;

Участниците в полевия курс ще имат възможност да се включат в текущо изследване, свързано с миграцията на тръстиковото шаварче (Acrocephalus arundinaceus) и въздействието на маларийните паразити върху птиците през този ключов за тях период.

Къде? – Курсът ще се проведе в Биологична експериментална база "Калимок" (БАН) в близост до с. Нова Черна (40 км източно от гр. Русе).

Кога? – 28.04 - 07.05.2017 г
Условия за участие – Курсът е предназначен за студенти по биологични науки, както и хора с интерес в орнитологията и теренната работа!

Разходи:
- такса за участие - 30 лв (таксата ще покрие разходите за храна); 
- обучението и нощувките* са безплатни;
- всеки участник покрива разходите си за път.

Кандидатстване:
Изпратете кратка биография (pdf формат) на coursekalimok@gmail.com до 14.04.2017 г. със следната информация:

- лични данни: име, възраст;

- образование: университет, специалност и година на обучение;
- опит в орнитологични, биологични и екологични изследвания;
- защо желаете да участвате;
- период за участие, ако не можете през цялото време;
- телефон за връзка.
За повече информация относно курса - Мартин Маринов тел: 0889007426, e-mail: martin.marinov72@gmail.com 


*При недостиг на легловата база на станцията,  за част от участниците (обучаващи и курсисти) е предвидено спане на палатка!

12 Sep 2016

2016 Katma Award


The Cooper Ornithological Society is pleased to present the 2016 KatmaAward to Drs. Muhammad Asghar, Infectious Disease Unit, Department of Medicine Solna, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, Dennis Hasselquist, Department of Biology, Lund University, Lund, Sweden, Bengt Hansson, Department of Biology, Lund University, Pavel Zehtindjiev, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Helena Westerdahl, Department of Biology, Lund University, Staffan Bensch, Department of Biology, Lund University, for their paper “Hidden costs of infection:Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds” which appeared in 2015 in Science (347:436–438).
The name KATMA, as derived from the Greek root kat meaning “against” for theories that are proposed to replace current dogma, or settled opinion. Serious work that questions current dogma too often is stifled by those who are angered by seeing their own work questioned. Great katmatists like Galileo and Darwin are heroes of science. A full explanation of the Katma Award was published in 2003, Volume 105(4):843 of The Condor.

For decades, ornithologists have recognized that parasites and the disease they cause are an important evolutionary force. For instance, the bright feather coloration of birds is proposed to evolve in response to parasites, and parasites can shape the ranges of birds.With so much focus on avian disease and such a broad foundation of knowledge regarding how parasites interact with birds, the data and insights presented in “Hidden costs of infection: Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds” by Asghar, Hasselquist, Hansson, Zehtindjiev, Westerdahl, and Bensch are startling in their novelty and implications. These authors analyzed life-history data from a long-term study of Great Reed Warblers (Acrocephalus arundinaceus) in Sweden including in particular the fitness costs of infection by the protozoan parasites Plasmodium and Haemoproteus spp. (hereafter malaria infection). A large proportion of bird populations on Earth deal with malaria infections, so the implications of such a study are potentially far-reaching.The results reported by Asghar et al. challenge conventional thinking that low-level, chronic malarial infections in birds have no fitness consequences. Asghar et al. found that low-level infection by malarial parasites caused significant negative effects on reproduction and longevity.Moreover, they presented data that the mechanism by which malarial infection impacted survival and reproduction was through negative effects on telomeres, the nucleoprotein structures that cap the ends of chromosomes. The 2016 Katma award is bestowed upon Asghar et al. for the novel approaches taken in the study of subtle effects avian malaria on songbirds. It is a study that challenges conventional thinking regarding the fitness consequences of low-level parasite infections with large implications for avian life history theory.

4 Jun 2016

Академична лекция на Проф. Павел Зехтинджиев


на 30 май 2016г. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на Науките се състоя академична лекция на тема:МОЯТА НАУКА: ПТИЦИ, ПАРАЗИТИ И ХОРА В ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ СВЯТ


 с лекторПрофесор д-р Павел Зехтинджиев


В лекцията са представени най-важните резултати, както и интересни случки от над 20-годишни изследвания върху еволюционните механизми, пораждащи разнообразието от адаптации при птиците, известни като видообразуване. Тези изследвания включват пространственото разпределение и плътността, видовия състав и физиологичното състояние, ориентацията и поведението, популационната структура и едноклетъчните кръвни паразити (Haemosporida) на птиците. Основно внимание е отделено на актуални за последното десетилетие въпроси, свързани с динамиката на климата и загубата на биологично разнообразие. Екологичните последствия на паразит-гостоприемниковите взаимоотношения са илюстрирани с примери от собствени изследвания. Представени са научно-приложни решения в областта на консервационната биология и мониторинга на консервационо значими видове птици. 

Презентацията е достъпна на следния линк: 


11 Mar 2015

Обучителен курс: „Въведение в основни методи за екологични изследвания в орнитологията” „Въведение в основните методи за екологични изследвания в орнитологията - 2016 г.”


Ако се интересувате от полеви орнитологични изследвания - този курс е за вас!


Кой ви кани? – За втора поредна година изследователската група „Кръвни паразити по птици” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира полеви обучителен курс за съвременни екологични методи, използвани в орнитологията. Групата има дългогодишен опит в изследвания, свързани с миграцията и гнездовата биология на птиците, както и в екологични изследвания, свързани с паразити и поведение на птиците.

Какво представлява курсът? – Това е обучителен полеви курс, който съчетава теоретични презентации и полеви дейности.
Практическата част на курса включва запознаване с основните умения за маркиране на птици (опръстеняване, поставяне на геолокатори) и методики за мониторинг.
Теоретичната част включва презентации и дискусии на теми, свързани с миграцията на птиците, екологичен мониторинг на птичите съобщества, молекулярни методи в екологията, паразити по птици, етология и др. 

Участниците в полевия курс ще имат възможност да се включат в текущо изследване, свързано с миграцията на тръстиковото шаварче (Acrocephalus arundinaceus) и въздействието на маларийните паразити върху птиците през този ключов за тях период.

Къде? – Курсът ще се проведе в Биологична експериментална база "Калимок" (БАН) в близост до с. Нова Черна (40 км източно от гр. Русе).

Кога? – Кандидатите ще могат да вземат участие в два отделни периода, в зависимост от техните възможности и желание.

Първи период20.04 - 26.04.2016 г. 

Втори период: 04.05 - 10.05.2016 г.

Условия за участие – Курсът е предназначен за студенти по биологични науки, както и хора с интерес в орнитологията и теренната работа!

Разходи:
- такса за участие - 30 лв (таксата ще покрие разходите за храна); 
- обучението и нощувките* са безплатни;
- всеки участник покрива разходите си за път.

Кандидатстване:
Изпратете кратка биография (pdf формат) до 10.04.2016 г. за двете издания на курса със следната информация:

- лични данни: име, възраст;
- образование: университет, специалност и година на обучение;
- опит в орнитологични, биологични и екологични изследвания;
- защо желаете да участвате;
- период, в който желаете да участвате;
- телефон за връзка.


За кандидатстване - coursekalimok@gmail.com;

За повече информация относно курса - Страхил Пеев, тел: 0897851355 или e-mail: straho.peev@gmail.com

*При недостиг на легловата база на станцията,  за част от участниците (обучаващи и курсисти) е предвидено спане на палатка!Снимки от полевия курс "Калимок 2015":Снимка с малък воден бик (Ixobrychus minutus), един от атрактивните обитатели на ЗМ "Калимок"!Митко в търсене на малария по птиците.

Козодой (Caprimulgus europaeus) - вид, който рядко попада в орнитологичните мрежи!

 Всички заедно на обяд.

Ралица с първата си опръстенена червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Опръстеняване на сив кълвач (Picus canus).

Силвия заедно със Sylvia nisoria - ястребогушо коприварче и Николай с малък воден бик (Ixobrychus minutus).
По време на интересната презентация за миграцията при птиците на Михаела Илиева.
Снемане не морфометрични данни. 

Целият състав на курса през 2015 г., снимка в опръстенителската стая на БЕБ "Калимок".

24 Jan 2015

English text below...


Своята 22 годишнина Биологична Експериментална База "Калимок" посреща с публикация в SCIENCE

През 1992 година БАН получава дарение, една незаконно построена ловна хижа насред полето край село Нова Черна, Тутраканско.
Въпреки отсъствието на финансова подкрепа от Фонада за научни изследвания и пълното отсъствие на интерес към изследователската работа на станцията от страна на Българската държава, ентусиазма на младите учени от екипа на доцент д-р Павел Зехтинджиев надделява дори в най-трудните години. Днес изследователската група по кръвни паразити на птиците може да се поздрави с над 50 статии в международни научни списания с импакт фактор.
Изследванията върху маларията на птиците, механизмите на пренос, ефекта на заболяването върху индивида и еволюцията на видовете предизвикват интерес в Европейското изследователско пространство.
В резултат на широко международно сътрудничество и упорита експериментална дейност на станция Калимок са проследени поредица от контролирани инвазии с различни видове малария . Резултатите публикувани в SCIENCE недвусмислено показват,че маларията предизвиква ускорено скъсяване на теломерните участъци на хромозомите (основна причина за стареенето на клетите и организмите респективно) като при това този ефект на маларията се предава по майчина линия на поколенията.

Това научно откритие хвърля светлина върху скритите механизми на еволюцията и открива обещаващи перспективи пред борбата с второто по годишна смъртност заболяване в света – маларията.

Линк към публикацията: http://www.sciencemag.org/content/347/6220/436.abstract

In its 22 year anniversary Biological Station Kalimok published report in Science

In the remote 1992 the row building of illegally constructed hunting hut through the open field, far from the village Nova Cherna, in district of Tutrakan was donated to the Bulgarian Academy of Sciences.
Despite of the missing financial support from the Bulgarian National Science Foundation.and complete lack of interest in the research of Kalimok Station from Bulgarian State the enthusiasm of young researchers of the team under supervision of Associate professor Dr. Pavel Zehtindjiev prevailed even in the most difficult periods. Today the research group of blood parasites can be proud with over 50 publications in journals with IF.
The research on the bird malaria, its transmission patterns, host –parasite interaction and the effects of the disease in the individuals as well as in the evolution of the species are of primary interest in the European Research Environment.
As a result of large international cooperation and hard experimental work in Kalimok Station a number of controlled experiments with malaria infections in wild birds are investigated. The results published in SCIENCE undoubtedly demonstrated that individuals with chronic infections suffer long-term costs that act via telomere shortening to have consequences for survival, lifetime reproductive success, and offspring quality .

The discovery of the hidden coast of malaria put light on the new mechanisms of evolution and warrants promising perspectives in the human efforts against the second most dangerous disease in the world – the malaria.

13 Oct 2014

Bulgarian - Lithuanian exchangeIn the middle of September this year we had very nice visit from our "avian blood parasites" colleges, from  Lithuanian Research Centre, Vilnius.
The visit was organized by the research group of Prof. Gediminas Valkunas. We spent a week together, so we had several nice working days in "Kalimok" biological station.
Two Long eared owls
 in same net in one of the mornings. 

After couple of days being together we organized a mini conference in the village of Tulenovo (north Black See) where all people from both research groups gave a talk in their own studies. And the young specialists got the opportunity to present their work and results, which gave important feedback.

Vidas Palinauskas and Dimitar Dimitrov were the "chairman" of our two-day conference.

Rita is giving a talk

Martin's presentation

Prof. Gediminas Valkunas


There were a lot of questions and long discussions during the presentations, which is very difficult at bigger conferences. 
Looking forward to our next meeting, friends!
10 Aug 2014

MalariaRCN Workshop, 2014

At the end of July two members of our avian blood parasite RG took part in the Third Annual Conference and Workshop on Malaria and Related Parasites of Wildlife which was held at the National Conservation and Training Center (NCTC) in Shepherdstown, West Virginia.

The workshop gathered 24 students from different countries around the world, all of which engaged in the field of haemosporidian parasite studies. Trough lectures and practicals we gained significant knowledge about morphological identifications of malaria and related parasites, vectors needed for their transmission and processing DNA sequences.

We were able to practice preparation of blood smears (quite important for futher identification) and see the whole process of catching birds to taking samples, storing them and staining smears.


Working hard on identification of haemosporidian parasites in blood smears


   
Presentations of our instructors were very interesting and helpful.


We need some nice food to keep us in good mood. (Strahil eating crabs for the first time)

Vectors day – setting traps and dissecting salivary glands and gut in search of sporozoites and ookinetes
All of the participants gave a 5 minute talk about his/her own study. (Paulo presenting his research)


 
The whole group is gathering after dinner. Discussions continue.
The workshop was organized in the frames of the project Malaria Research Coordination Network.