12 Sep 2016

2016 Katma Award


The Cooper Ornithological Society is pleased to present the 2016 KatmaAward to Drs. Muhammad Asghar, Infectious Disease Unit, Department of Medicine Solna, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, Dennis Hasselquist, Department of Biology, Lund University, Lund, Sweden, Bengt Hansson, Department of Biology, Lund University, Pavel Zehtindjiev, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Helena Westerdahl, Department of Biology, Lund University, Staffan Bensch, Department of Biology, Lund University, for their paper “Hidden costs of infection:Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds” which appeared in 2015 in Science (347:436–438).
The name KATMA, as derived from the Greek root kat meaning “against” for theories that are proposed to replace current dogma, or settled opinion. Serious work that questions current dogma too often is stifled by those who are angered by seeing their own work questioned. Great katmatists like Galileo and Darwin are heroes of science. A full explanation of the Katma Award was published in 2003, Volume 105(4):843 of The Condor.

For decades, ornithologists have recognized that parasites and the disease they cause are an important evolutionary force. For instance, the bright feather coloration of birds is proposed to evolve in response to parasites, and parasites can shape the ranges of birds.With so much focus on avian disease and such a broad foundation of knowledge regarding how parasites interact with birds, the data and insights presented in “Hidden costs of infection: Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds” by Asghar, Hasselquist, Hansson, Zehtindjiev, Westerdahl, and Bensch are startling in their novelty and implications. These authors analyzed life-history data from a long-term study of Great Reed Warblers (Acrocephalus arundinaceus) in Sweden including in particular the fitness costs of infection by the protozoan parasites Plasmodium and Haemoproteus spp. (hereafter malaria infection). A large proportion of bird populations on Earth deal with malaria infections, so the implications of such a study are potentially far-reaching.The results reported by Asghar et al. challenge conventional thinking that low-level, chronic malarial infections in birds have no fitness consequences. Asghar et al. found that low-level infection by malarial parasites caused significant negative effects on reproduction and longevity.Moreover, they presented data that the mechanism by which malarial infection impacted survival and reproduction was through negative effects on telomeres, the nucleoprotein structures that cap the ends of chromosomes. The 2016 Katma award is bestowed upon Asghar et al. for the novel approaches taken in the study of subtle effects avian malaria on songbirds. It is a study that challenges conventional thinking regarding the fitness consequences of low-level parasite infections with large implications for avian life history theory.

4 Jun 2016

Академична лекция на Проф. Павел Зехтинджиев


на 30 май 2016г. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на Науките се състоя академична лекция на тема:МОЯТА НАУКА: ПТИЦИ, ПАРАЗИТИ И ХОРА В ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ СВЯТ


 с лекторПрофесор д-р Павел Зехтинджиев


В лекцията са представени най-важните резултати, както и интересни случки от над 20-годишни изследвания върху еволюционните механизми, пораждащи разнообразието от адаптации при птиците, известни като видообразуване. Тези изследвания включват пространственото разпределение и плътността, видовия състав и физиологичното състояние, ориентацията и поведението, популационната структура и едноклетъчните кръвни паразити (Haemosporida) на птиците. Основно внимание е отделено на актуални за последното десетилетие въпроси, свързани с динамиката на климата и загубата на биологично разнообразие. Екологичните последствия на паразит-гостоприемниковите взаимоотношения са илюстрирани с примери от собствени изследвания. Представени са научно-приложни решения в областта на консервационната биология и мониторинга на консервационо значими видове птици. 

Презентацията е достъпна на следния линк: 


11 Mar 2015

Обучителен курс: „Въведение в основни методи за екологични изследвания в орнитологията” „Въведение в основните методи за екологични изследвания в орнитологията - 2016 г.”


Ако се интересувате от полеви орнитологични изследвания - този курс е за вас!


Кой ви кани? – За втора поредна година изследователската група „Кръвни паразити по птици” към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН организира полеви обучителен курс за съвременни екологични методи, използвани в орнитологията. Групата има дългогодишен опит в изследвания, свързани с миграцията и гнездовата биология на птиците, както и в екологични изследвания, свързани с паразити и поведение на птиците.

Какво представлява курсът? – Това е обучителен полеви курс, който съчетава теоретични презентации и полеви дейности.
Практическата част на курса включва запознаване с основните умения за маркиране на птици (опръстеняване, поставяне на геолокатори) и методики за мониторинг.
Теоретичната част включва презентации и дискусии на теми, свързани с миграцията на птиците, екологичен мониторинг на птичите съобщества, молекулярни методи в екологията, паразити по птици, етология и др. 

Участниците в полевия курс ще имат възможност да се включат в текущо изследване, свързано с миграцията на тръстиковото шаварче (Acrocephalus arundinaceus) и въздействието на маларийните паразити върху птиците през този ключов за тях период.

Къде? – Курсът ще се проведе в Биологична експериментална база "Калимок" (БАН) в близост до с. Нова Черна (40 км източно от гр. Русе).

Кога? – Кандидатите ще могат да вземат участие в два отделни периода, в зависимост от техните възможности и желание.

Първи период20.04 - 26.04.2016 г. 

Втори период: 04.05 - 10.05.2016 г.

Условия за участие – Курсът е предназначен за студенти по биологични науки, както и хора с интерес в орнитологията и теренната работа!

Разходи:
- такса за участие - 30 лв (таксата ще покрие разходите за храна); 
- обучението и нощувките* са безплатни;
- всеки участник покрива разходите си за път.

Кандидатстване:
Изпратете кратка биография (pdf формат) до 10.04.2016 г. за двете издания на курса със следната информация:

- лични данни: име, възраст;
- образование: университет, специалност и година на обучение;
- опит в орнитологични, биологични и екологични изследвания;
- защо желаете да участвате;
- период, в който желаете да участвате;
- телефон за връзка.


За кандидатстване - coursekalimok@gmail.com;

За повече информация относно курса - Страхил Пеев, тел: 0897851355 или e-mail: straho.peev@gmail.com

*При недостиг на легловата база на станцията,  за част от участниците (обучаващи и курсисти) е предвидено спане на палатка!Снимки от полевия курс "Калимок 2015":Снимка с малък воден бик (Ixobrychus minutus), един от атрактивните обитатели на ЗМ "Калимок"!Митко в търсене на малария по птиците.

Козодой (Caprimulgus europaeus) - вид, който рядко попада в орнитологичните мрежи!

 Всички заедно на обяд.

Ралица с първата си опръстенена червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Опръстеняване на сив кълвач (Picus canus).

Силвия заедно със Sylvia nisoria - ястребогушо коприварче и Николай с малък воден бик (Ixobrychus minutus).
По време на интересната презентация за миграцията при птиците на Михаела Илиева.
Снемане не морфометрични данни. 

Целият състав на курса през 2015 г., снимка в опръстенителската стая на БЕБ "Калимок".

24 Jan 2015

English text below...


Своята 22 годишнина Биологична Експериментална База "Калимок" посреща с публикация в SCIENCE

През 1992 година БАН получава дарение, една незаконно построена ловна хижа насред полето край село Нова Черна, Тутраканско.
Въпреки отсъствието на финансова подкрепа от Фонада за научни изследвания и пълното отсъствие на интерес към изследователската работа на станцията от страна на Българската държава, ентусиазма на младите учени от екипа на доцент д-р Павел Зехтинджиев надделява дори в най-трудните години. Днес изследователската група по кръвни паразити на птиците може да се поздрави с над 50 статии в международни научни списания с импакт фактор.
Изследванията върху маларията на птиците, механизмите на пренос, ефекта на заболяването върху индивида и еволюцията на видовете предизвикват интерес в Европейското изследователско пространство.
В резултат на широко международно сътрудничество и упорита експериментална дейност на станция Калимок са проследени поредица от контролирани инвазии с различни видове малария . Резултатите публикувани в SCIENCE недвусмислено показват,че маларията предизвиква ускорено скъсяване на теломерните участъци на хромозомите (основна причина за стареенето на клетите и организмите респективно) като при това този ефект на маларията се предава по майчина линия на поколенията.

Това научно откритие хвърля светлина върху скритите механизми на еволюцията и открива обещаващи перспективи пред борбата с второто по годишна смъртност заболяване в света – маларията.

Линк към публикацията: http://www.sciencemag.org/content/347/6220/436.abstract

In its 22 year anniversary Biological Station Kalimok published report in Science

In the remote 1992 the row building of illegally constructed hunting hut through the open field, far from the village Nova Cherna, in district of Tutrakan was donated to the Bulgarian Academy of Sciences.
Despite of the missing financial support from the Bulgarian National Science Foundation.and complete lack of interest in the research of Kalimok Station from Bulgarian State the enthusiasm of young researchers of the team under supervision of Associate professor Dr. Pavel Zehtindjiev prevailed even in the most difficult periods. Today the research group of blood parasites can be proud with over 50 publications in journals with IF.
The research on the bird malaria, its transmission patterns, host –parasite interaction and the effects of the disease in the individuals as well as in the evolution of the species are of primary interest in the European Research Environment.
As a result of large international cooperation and hard experimental work in Kalimok Station a number of controlled experiments with malaria infections in wild birds are investigated. The results published in SCIENCE undoubtedly demonstrated that individuals with chronic infections suffer long-term costs that act via telomere shortening to have consequences for survival, lifetime reproductive success, and offspring quality .

The discovery of the hidden coast of malaria put light on the new mechanisms of evolution and warrants promising perspectives in the human efforts against the second most dangerous disease in the world – the malaria.

13 Oct 2014

Bulgarian - Lithuanian exchangeIn the middle of September this year we had very nice visit from our "avian blood parasites" colleges, from  Lithuanian Research Centre, Vilnius.
The visit was organized by the research group of Prof. Gediminas Valkunas. We spent a week together, so we had several nice working days in "Kalimok" biological station.
Two Long eared owls
 in same net in one of the mornings. 

After couple of days being together we organized a mini conference in the village of Tulenovo (north Black See) where all people from both research groups gave a talk in their own studies. And the young specialists got the opportunity to present their work and results, which gave important feedback.

Vidas Palinauskas and Dimitar Dimitrov were the "chairman" of our two-day conference.

Rita is giving a talk

Martin's presentation

Prof. Gediminas Valkunas


There were a lot of questions and long discussions during the presentations, which is very difficult at bigger conferences. 
Looking forward to our next meeting, friends!
10 Aug 2014

MalariaRCN Workshop, 2014

At the end of July two members of our avian blood parasite RG took part in the Third Annual Conference and Workshop on Malaria and Related Parasites of Wildlife which was held at the National Conservation and Training Center (NCTC) in Shepherdstown, West Virginia.

The workshop gathered 24 students from different countries around the world, all of which engaged in the field of haemosporidian parasite studies. Trough lectures and practicals we gained significant knowledge about morphological identifications of malaria and related parasites, vectors needed for their transmission and processing DNA sequences.

We were able to practice preparation of blood smears (quite important for futher identification) and see the whole process of catching birds to taking samples, storing them and staining smears.


Working hard on identification of haemosporidian parasites in blood smears


   
Presentations of our instructors were very interesting and helpful.


We need some nice food to keep us in good mood. (Strahil eating crabs for the first time)

Vectors day – setting traps and dissecting salivary glands and gut in search of sporozoites and ookinetes
All of the participants gave a 5 minute talk about his/her own study. (Paulo presenting his research)


 
The whole group is gathering after dinner. Discussions continue.
The workshop was organized in the frames of the project Malaria Research Coordination Network.
1 Jan 2014

Alpine swift colony


Alpine swift colony


Together with scientists from Swiss Ornithological Institute our research group have ongoing study on breeding and migration ecology in Alpine swifts (Tachymarptis melba). The study colony is situated in the city center of Sofia, Bulgaria. 
The investigation is possible through the courtesy of National centre for information and documentation (Bulgaria), Patent office of Republic of Bulgaria and the Bulgarian institute of metrology in which building the colony is situated. 


This is not an alien, it is a very cute fledgling of Alpine swift (Tachymarptis melba)

Nicola Bynkov in action!
Strahil Peev releasing an adult Alpine swift with attached geolocator.

The alpine swifts have strong and very powerful legs, contrary of the thinking that they "don't have legs".
Juvenile alpnie swift with a parent.
Juveniles in nest.
Beauty.Young birds almost ready for first fly.

Other bird-related studies


 1. Hahn, S., Dimitrov, D., Rehse, S., Yohannes, E. & Jenni, L. 2014 Avian claw morphometry and growth determine the temporal pattern of archived stable isotopes. J. Avian Biol. 45, 202–207. (doi:10.1111/j.1600-048X.2013.00324.x)
 2. Michalczuk, J., McDevitt, A. D., Mazgajski, T. D., Figarski, T., Ilieva, M., Bujoczek, M., Malczyk, P. & Kajtoch, Ł. 2014 Tests of multiple molecular markers for the identification of Great Spotted and Syrian Woodpeckers and their hybrids. J. Ornithol. 155, 591–600. (doi:10.1007/s10336-014-1040-1)
 3. Michev, B. T., Peev, S. G. & Michev, T. M. 2014 Birds of Open Waters off the Bulgarian Black Sea Coast. Acta Zool. Bulg. 66, 485–492.  link
 4. De Dinechin, M., Dobson, F. S., Zehtindjiev, P., Metcheva, R., Couchoux, C., Martin, A., Quillfeldt, P. & Jouventin, P. 2012 The biogeography of Gentoo Penguins (Pygoscelis papua). Can. J. Zool. 90, 352–360. (doi:10.1139/z2012-016)
 5. Neto, J. M., Arroyo, J. L., Bargain, B., Monrós, J. S., Mátrai, N., Procházka, P. & Zehtindjiev, P. 2012 Phylogeography of a habitat specialist with high dispersal capability: the Savi’s Warbler Locustella luscinioides. PLoS One 7, e38497. (doi:10.1371/journal.pone.0038497)
 6. Schrey, W., Grispo, M., Awad, M., Cook, M. B., Mccoy, E. D., Mushinsky, H. R., Albayrak, T., Bensch, S., Burke, T., Butler, L. K., Dor, R., Fokidis, H. B., Jensen, H., Imboma, T., Kessler-Rios, M. M., Marzal, A., Stewart, I. R. K., Westerdahl, H., Westneat, D. F., Zehtindjiev, P., Martin, B. 2011 Broad-scale latitudinal patterns of genetic diversity among native European and introduced house sparrow (Passer domesticus) populations. Mol. Ecol. 20, 1133–1143. (doi:10.1111/j.1365-294X.2011.05001.x)
 7. Zehtindjiev, P., Ilieva, M., Hansson, B., Oparina, O., Oparin, M. & Bensch, S. 2011 Population genetic structure in the paddyfield warbler (Acrocephalus agricola Jerd.). Curr. Zool. 57, 63–71. link
 8. Hansson, B., Hasselquist, D., Tarka, M., Zehtindjiev, P. & Bensch, S. 2008 Postglacial colonisation patterns and the role of isolation and expansion in driving diversification in a passerine bird. PLoS One 3, e2794. (doi:10.1371/journal.pone.0002794)
 9. Shurulinkov, P., Daskalova, G., Hristov, I., Ilieva, M., Pankova, R. & Day, J. 2008 Contribution to the knowledge on the breeding ornithofauna of Eastern Turkey. Acta Zool. Bulg. 60, 125-133. link
 10. Oparina, O., Oparin, M. & Ilieva, M. 2007 Petty passerine bird communities of reeds in the Saratov Trans-Volga region (In Russian). Povolzhskiy J. Ecol. 2, 130–139.
 11. Metcheva, R., Zehtindjiev, P., Bezrukov, V., Savov, A., Yankov, Y. 2006 Bill coloration of Gentoo (Pygoscelis papua ellsworthi). Part I. A Marker for Gentoo population studies. In: Golemansky, V., Mecheva, R. (Eds.) Bulgarian Antarctic Research, Life Sciences, 5, 37-45.
 12. Zehtindjiev, P., Metcheva, R., Savov, A., Yankov, Y., Ludwig, A., Lieckfeldt, D. 2006 Polymorphism of the population in Gentoo penguins (Pygoscelis papua, Aves: Sphenisciformes) from Livingston Island, South Shetlands. In: Golemansky, V., Mecheva R. (Eds.) Bulgarian Antarctic Research, Life Sciences, 5, 1-9.
 13. Metcheva, R., Zehtindjiev, P., Savov, A., Trakijska, E. & Yankov, Y. 2005 Sex dimorphism established by body weight, beak and flipper length in Gentoo penguins (Pygoscelis papua, Forster, 1781), (Aves: Sphenisciformes) from the Livingston Island. Acta Zool. Bulg. 57, 65–70.
 14. Metcheva, R., Zehtindjiev, P. 2005 Distribution and Abundance of summer bird’s community from South Bay (Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica). In: Balkan Scientific Conference, Part II, pp. 453-458.
 15. Zehtindjiev, P., Ragyov, D. 2005 Assessment of the risk of collision of night migrants with the planned wind energy turbines near the town of Balchik: a pilot study carried out in the autumn of 2003. In: Dereliev, S. et al. (comp.) Results of the study of birds and bats migration in the region of the planned wind energy park near the town of Balchik, north-eastern Bulgaria. Conservation Sequence, Report No 2-2005. BSPB, Sofia; pp. 28-38.
 16. Metcheva, R., Zehtindjiev, P., Yankov, Y. 2004 Gentoo penguin colony estimations using digital photography. In: Golemansky, V., Chipev, N. (Eds.) Bulgarian Antarctic Research, Life Sciences, 4, 115-121 link.
 17. Shurulinkov, P., Stoyanov, G., Tzvetkov, P., Vulchev, K., Kolchagov, R. & Ilieva, M. 2003 Distribution and abundance of Tengmalm’s Owl Aegolius funereus on Mount Pirin, south-west Bulgaria. Sandgrouse 25, 103–109. link
 18. Zehtindjiev, P., Shurulinkov, P., Tzonev, R. 2002 Present status of great bustard (Otis tarda) in Bulgaria. In: Proceedings of the International Meeting of the Working Group on the East-European Population of Great Bustard, Harkov, 24-28 October, pp. 42-47.
 19. Bogdanova M., Zehtindjiev P. 2000 On the biology of the Ruddy Shelduck in Bulgaria. Casarca 6, 243-252.
 20. Bogdanova, M., Zehtindjiev, P. 2000 Experimental release of Ruddy Shelduck in the nature (preliminary results). Casarca 6, 253-257.
 21. Kutzarov, I., Zehtindziev, P., Iankov, P., Marinov, M., Kurtev, M. 1997 Kalimok Complex. In: Kostadinova, I. (comp.), Important Bird Areas in Bulgaria. BSPB Conservation Series. Book 1, Sofia, BSPB, pp. 101-103.

Bird migration publications

 1. Koleček, J., Procházka, P., Elarabany, N., Tarka, M., Ilieva, M., Hahn, S., Honza, M., De la Puente, J., Bermejo, A., Gürsoy, A., Bensch, S., Zehtindjiev, P., Hasselquist, D., & Hansson, B. 2016 Cross-continental migratory connectivity and spatiotemporal migratory patterns in the great reed warbler. J. Avian Biol. 47, 756–767. (doi:10.1111/jav.00929)
 2. Calderón, L., Campagna, L., Wilke, T., Lormee, H., Eraud, C., Dunn, J. C., Rocha, G., Zehtindjiev, P., Bakaloudis, D. E., Metzger, B., Cecere, J. G., Marx, M., & Quillfeldt, P. 2016 Genomic evidence of demographic fluctuations and lack of genetic structure across flyways in a long distance migrant, the European turtle dove. BMC Evol. Biol. 16, 237. (doi:10.1186/s12862-016-0817-7)
 3. Ilieva, M., Bianco, G. & Åkesson, S. 2016 Does migratory distance affect fuelling in a medium-distance passerine migrant?: results from direct and step-wise simulated magnetic displacements. Biol. Open 5, 272-278. (doi:10.1242/bio.014779)
 4. Bianco, G., Ilieva, M., Veibäck, C., Öfjäll, K., Gadomska, A., Hendeby, G., Felsberg, M., Gustafsson, F. & Åkesson, S. 2016 Emlen funnel experiments revisited: methods update for studying compass orientation in songbirds. Ecol. Evol.  6, 6930–6942. (doi:10.1002/ece3.2383)
 5. Emmenegger, T., Hahn, S., Arlettaz, R., Amrhein, V., Zehtindjiev, P. & Bauer, S. 2016 Shifts in vegetation phenology along flyways entail varying risks of mistiming in a migratory songbird. Ecosphere 7, e01385. (doi:10.1002/ecs2.1385)
 6. Briedis, M., Träff, J., Hahn, S., Ilieva, M., Král, M., Peev, S. & Adamík, P. 2016 Year-round spatiotemporal distribution of the enigmatic Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquataJ. Ornithol. 157, 895-900. (doi:10.1007/s10336-016-1334-6)
 7. Hahn, S., Korner-Nievergelt, F., Emmenegger, T., Amrhein, V., Csörgő, T., Gursoy, A., Ilieva, M., Kverek, P., Pérez-Tris, J., Pirrello, S., Zehtindjiev, P. & Salewski, V. 2016 Longer wings for faster springs - wing length relates to spring phenology in a long-distance migrant across its range. Ecol. Evol. 6, 68-77. (doi: 10.1002/ece3.1862)
 8. Åkesson, S., Odin, C., Hegedüs, R., Ilieva, M., Sjöholm, C., Farkas, A. & Horváth, G. 2015 Testing avian compass calibration: comparative experiments with diurnal and nocturnal passerine migrants in South Sweden. Biol. Open 4, 35–47. (doi:10.1242/bio.20149837)
 9. Hahn, S., Emmenegger, T., Lisovski, S., Amrhein, V., Zehtindjiev, P. & Liechti, F. 2014 Variable detours in long-distance migration across ecological barriers and their relation to habitat availability at ground. Ecol. Evol. 4, 4150–4160. (doi:10.1002/ece3.1279)
 10. Hahn, S., Amrhein, V., Zehtindjiev, P. & Liechti, F. 2013 Strong migratory connectivity and seasonally shifting isotopic niches in geographically separated populations of a long-distance migrating songbird. Oecologia 173, 1217–1225. (doi:10.1007/s00442-013-2726-4)
 11. Mettler, R., Schaefer, M., Chernetsov, N., Fiedler, W., Hobson, K., Ilieva, M., Imhof, E., Johnsen, A., Renner, S., Rolshausen, G. & Seeano, D. 2013 Contrasting patterns of genetic differentiation among Blackcaps (Sylvia atricapilla) with divergent migratory orientations in Europe. PLoS One 8, e81365. (doi:10.1371/journal.pone.0081365)
 12. Ozarowska, A., Ilieva, M., Zehtindjiev, P., Åkesson, S. & Muś, K. 2013 A new approach to evaluate multimodal orientation behaviour of migratory passerine birds recorded in circular orientation cages. J. Exp. Biol. 216, 4038–4046. (doi:10.1242/jeb.088757)
 13. Ilieva, M., Toews, D. P. L., Bensch, S., Sjöholm, C. & Åkesson, S. 2012 Autumn migratory orientation and displacement responses of two willow warbler subspecies (Phylloscopus trochilus trochilus and P. t. acredula) in South Sweden. Behav. Processes 91, 253–261. (doi:10.1016/j.beproc.2012.09.005)
 14. Zehtindjiev, P., Ilieva, M. & Åkesson, S. 2010 Autumn orientation behaviour of paddyfield warblers, Acrocephalus agricola, from a recently expanded breeding range on the western Black Sea coast. Behav. Processes 85, 167–71. (doi:10.1016/j.beproc.2010.07.003)
 15. Zehtindjiev, P., Ilieva, M. & Bogdanova, M. I. 2010 Temporal dynamics of passerine bird migration in the Eastern part of the Balkan Peninsula. Ardeola 57, 375–386. link
 16. Marchetti, C. & Zehtindjiev, P. 2009 Migratory orientation of sedge warblers (Acrocephalus schoenobaenus) in relation to eating and exploratory behaviour. Behav. Processes 82, 293–300. (doi:10.1016/j.beproc.2009.07.008)
 17. Hilgerloh, G., Weinbecker, J. & Zehtindjiev, P. 2006 Autumn migration of passerine long-distance migrants in northern Morocco observed by moon-watching. Ringing Migr. 23, 53–56. (doi:10.1080/03078698.2006.9674344)
 18. Ilieva, M. & Zehtindjiev, P. 2005 Migratory state: body mass and fat level of some passerine long-distance migrants during autumn migration in north-eastern Bulgaria. Ring 27, 61–67. (doi:10.2478/v10050-008-00008-z)
 19. Zehtindjiev, P. 2005 Body Condition and Fat Score in Local and Passage Populations of the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) During the Spring Migration in NE Bulgaria. Ring 27, 137–143. (doi:10.2478/v10050-008-0025-y)
 20. Zehtindjiev, P., Ilieva, M., Ożarowska, A. & Busse, P. 2003 Directional behaviour of the Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) studied in two types of orientation cages during autumn migration - a case study. Ring 25, 53–63. (doi:10.2478/v10050-008-0074-2)
 21. Zehtindjiev, P. & Liechti, F. 2003 A quantitative estimate of the spatial and temporal distribution of nocturnal bird migration in south-eastern Europe – a coordinated moon-watching study. Avian Sci. 3, 37–45.
 22. Zehtindjiev, P. 2003 Quantitative assessment of bird migration and topographic effect via High Mountain Network. InStamenov J. & Vachev B. (eds) High Mountain Observatories and the challenges of the 21st centuryHIMONTONET FP5 ProjectSofiapp. 231–235.
 23. Zehtindjiev, P. 2001 Autumn nocturnal migration of waterbirds (Anseriformes and Charadriiformes) in North-Eastern Bulgaria. Ardeola 48, 1–10. link
 24. Bolshakov, C. V., Zehtindjiev, P., Bulyuk, V. N. & Sinelschikova, A. 1998 Flight directions and density of nocturnal passerine migration in the northern part of the Balkan Peninsula in autumn: preliminary results. Avian Ecol. Behav. 1, 50–67. link
 25. Branta migration: first experiments with Red-breasted geese satellite tracking in Bulgaria. Branta 2, 6-7,1997. link

Study site - Biological experimental station "Kalimok"

Biological experimental station "Kalimok"


 Biological experimental station "Kalimok" is located in North-east Bulgaria near the town of Tutrakan. The station is part of ecological field stations network belonging to the Institute of biodiversity and ecosystem research (Bulgarian academy of sciences). The station is in protected area named "Kalimok Brashlen" which contain more than 5000 ha of wetland, marshes and reed beds. The Danube river is just 2,5 km North of the station.
"Kalimok" station provide basic laboratory facilities and equipment for complex environmental studies of birds, incl. breeding equipment, ringing and experimental studies of birds.


The canal used for controlled flooding of the protected area is passing near by the field station "Kalimok". Photo: Ivan Yanchev
"Kalimok" field station from above. Photo: Ivan Yanchev
Part of protected area "Kalimok Brashlen", just next to Danube river. Photo: Ivan Yanchev

The station is part of "Centre for breeding and reintroduction of rare bird species. Nowadays there are 4 breeding pairs of Rudy Shelducks (Tadorna ferruginea).


Setting up mistnets from part of the team, May 2014. 

Moustached warbler (Acrocephalus melanopogon), a rare visitor in the area.